EN
#
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
SAROT TATİL KÖYÜ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BİLGİLENDİRME

a. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği;

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, " SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ YÖNETİMİ" ve "SAROT TERMAL PALAS TATİL KÖYÜ SİTE YÖNETİMİ" nin, iş ortaklarına, kat maliklerine iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

b. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği;

Kisisel verileriniz, site yönetimlerimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete baglı olarak degişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, çagrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecralari, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Sitelerimiz ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe olusturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Ayrıca, sitelerimiz hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezlerimizi veya internet sayfalarımızı kullandıgınızda, Tatil Köylerimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiginizde, Site Yönetimlerimizin düzenledigi eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kisisel verileriniz işlenebilecektir.
Toplanan kişisel verileriniz, site yönetimlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların is birimlerimiz tarafindan yapılması, Site yönetimlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıklari ve ihtiyaçlarına göre özellestirilerek sizlere önerilmesi, Site yönetimlerimizin ve site yönetimlerimizle is iliskisi içerisinde olan kisilerin hukuki ve ticari güvenliginin temini (Site yönetimlerimlerimiz tarafindan yürütülen iletisime yönelik idari operasyonlar, Site Yönetimlerimize ait lokasyonlarin fiziksel güvenligini ve denetimini saglamak, is ortağı/kat maliki/tedarikçi (yetkili veya çalısanları) degerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali isler v.b.), Site yönetimlerimizin yönetim stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasi ve Site Yönetimlerimizin insan kaynaklari politikalarinin yürütülmesinin temini amaçlariyla KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kisisel veri işleme sartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

Toplanan kisisel verileriniz; Site Yönetimlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmalarin iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafindan sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beĞeni, kullanIm alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Site yönetimlerimiz ve site yönetimlerimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Site yönetimlerimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Site yönetimlerimize ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini saglamak, hukuki uyum süreci, mali isler v.b.), Site yönetimlerimizin yönetim stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasi ve Site Yönetimlerimizin insan kaynakları politikalarinin yürütülmesinin temini amaçlariyla is ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlari ve özel kisilere, KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kisisel veri işleme sartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda site yönetimlerimiz sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d. Veri Sahibinin Hakları,

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak işbu sayfada aşağıdaki

SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ YÖNETİMİ BAŞVURU FORMU İNDİR

SAROT TERMAL PALAS TATİL KÖYÜ SİTE YÖNETİMİ BAŞVURU FORMU İNDİR

seçeneğini kullanarak indirebileceğiniz Başvuru Formu aracılığı ile formda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yazılı talebinizi aşağıdaki adreslere ıslak imzalı olarak gönderebilirsiniz.

"Sarot Termal Vadi Tatil Köyü Yönetimi Karacasumandıra Köyü Taşkesti Mudurnu BOLU"

"Sarot Termal Palas Tatil Köyü Site Yönetimi Karacasumandıra Köyü Taşkesti Mudurnu BOLU"

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.